Чл. 1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи Условия уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба през електронния магазин www.lfs.bg

Чл. 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Liberty Food Services е търговска марка, притежание на „ЛФС” ЕООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130015233, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, ул.”Бесарабия” 79

2.2. “ЛФС” ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.lfs.bg. “ЛФС” ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу ДОСТАВЧИК.

2.3. Можете да се свържете с „ЛФС” ЕООД на адрес гр. София 1517, ул. “Бесарабия” 79, на телефон 0889216879, 02 421 88 66 или на e-mail: office@lfs.bg

 

Чл. 3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач – „ЛФС” ЕООД

3.2. Сайт – домейнът www.lfs.bg и неговите поддомейни

3.3. Клиент/Купувач – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на “ЛФС” ЕООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него и др.

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

3.5. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.6. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.7. Съдържание:

цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.8. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, платформа за разпращане на електронен мейлинг или  SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

 

Чл. 4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на “ЛФС” ЕООД са задължителни за всички потребители на САЙТА.

4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ЛФС” ЕООД  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

4.4. „ЛФС” ЕООД   има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия „ЛФС” ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не води до недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

4.7. „ЛФС” ЕООД   полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация,  „ЛФС” ЕООД уточнява, че използваните изображения на продукти и услуги имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти и услуги могат да се различават от изображенията.

4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от „ЛФС” ЕООД   по всяко време и могат да съдържат грешки.

4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от  „ЛФС” ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички продукти и услуги, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

4.11.   Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове.  „ЛФС” ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

Чл. 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

5.2. „ЛФС” ЕООД   ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради неплащане от страна на Купувача на договорената цена, изчерпване на свободните места за курсове, изчерпване на складови наличности или промяна на цените. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че Поръчката е потвърдена и приета.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

Чл. 6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до сайта www.lfs.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. „ЛФС” ЕООД  си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на „ЛФС” ЕООД   по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към „ЛФС” ЕООД , за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки.  „ЛФС” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да се свързва с „ЛФС” ЕООД   на посочените адреси в раздел „Контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата,  „ЛФС” ЕООД си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на сигурността и нормалното функциониране на Сайта.

6.6. „ЛФС” ЕООД   може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN).

6.8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за кавито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

6.9. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

Чл. 7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

Чл. 8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  „ЛФС” ЕООД.

8.2. „ЛФС” ЕООД   има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между  „ЛФС” ЕООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „ЛФС” ЕООД   последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на   „ЛФС” ЕООД.

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на  „ЛФС” ЕООД за това, и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между  „ЛФС” ЕООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „ЛФС” ЕООД, който има право да потърси отговорност на Клиента за това.

8.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на  „ЛФС” ЕООД няма да се счита за съгласие от страна на „ЛФС” ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „ЛФС” ЕООД.

8.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от  „ЛФС” ЕООД.

 

Чл. 9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не носи каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн или касови плащания
предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
9.6. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да възстанови платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде напълно възстановена, освен в случаите, определени в чл.10 и чл.11. Възстановяването на предварително платени поръчки не води до някакви допълнителни разходи за Клиента и се извършва както следва:

Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
Плащанията, направени по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
Плащанията, направени в брой на касa на EasyPay – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
9.7. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от  „ЛФС” ЕООД.

9.8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт.

Чл. 11. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.
Чл. 12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1.   Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, те могат да бъдат използвани от последния за всякакви законосъобразни цели.

12.2.   Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. „ЛФС” ЕООД   няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

12.3.   С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват  „ЛФС” ЕООД или трети лица, които са партньори на „ЛФС” ЕООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, както и други дружества, с които  „ЛФС” ЕООД може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Чл. 13. РЕКЛАМА

13.1.   Бюлетините на  „ЛФС” ЕООД , съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от  „ЛФС” ЕООД или негови партньори.

13.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или на следния и-мейл адрес: office@lfs.bg.

13.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

Чл. 14. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

14.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.lfs.bg са крайни.

14.2.   При желание да получи фактура, Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

14.3.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и достaвени Стоки / предоставени Услуги възоснова на информацията, предоставена от Клиента.

14.4.   „ЛФС” ЕООД   издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от  „ЛФС” ЕООД . Клиентът е съгласен да получава фактурата по електронен път на и-мейл, посочен от него.

14.5.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да въвежда коректно и вярно данните си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

Чл. 15. ОТГОВОРНОСТ

15.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

15.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока/Услуга.

Чл. 16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1.  „ЛФС” ЕООД  притежава удостоверение за администратор на лични данни с № 25731 и е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.2.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.3.   Чрез попълването на данните във формуляра за регистрация и/или създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „ЛФС” ЕООД   и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от „ЛФС” ЕООД, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът дава изрично и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни и обработвани от „ „ЛФС” ЕООД, свързани с него лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

16.4.   Купувачът се съгласява и разрешава на  „ЛФС” ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които  „ЛФС” ЕООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги.

16.5 Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 17. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

17.1.   Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

17.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 18. ДРУГИ УСЛОВИЯ

18.1.   Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

18.2.   Настоящият договор е предмет на българското законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването му, се прилагат законите на Република България.

18.3.   Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.